Ἀρχική Σελίδα

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς», (Εργαστήρι Ψαλτικής).

                                            ________________________________________________________________________________  Ἦχος πλ. α΄                                                                                                                                                  Δόξα Πατρὶ Υἱῷ  καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι , καὶ  νῦν , καὶ ἀεὶ ,καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.                Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς,ὥσπερ ἱμάτιον , καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου σὺν Νικοδήμῳ  καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών , ὀδυρόμενος ἔλεγεν·  Οἴμοι! γλυκύτατε Ἰησοῦ , ὅν πρὸ μικροῦ ὁ Ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος,  ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο , καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ  καταπέτασμα · ἀλλ' ἰδοὺ νῦν βλέπω σε , δι' ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον . Πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου ;  ἤ πῶς σινδόσιν εἱλήσω ; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα ; ἤ ποία ᾄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον ; Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου , ὑμνολογῶ καὶ τὴν ταφήν σου , σὺν τῆ Ἀναστάσει κραυγάζων ·  Κύριε, δόξα σοι. __________________________________________________________________________________________Χορωδία «Εργαστήρι Ψαλτικής» από συναυλία στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Απρἰλιος 2016.                                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου