Ἀρχική Σελίδα

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

« Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...». Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον .

                                                                          [Ευαγγελιστάριον 14ου αι. (ευαγγελικόν κείμενο διατεταγμένο κατά περικοπές ) , το χειρόγραφο είναι δωρεά της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας πρός το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Αρχή Ευαγγελίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν , καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.                                      Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ  πρὸς τὸν Θεόν .                                                                                                      Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὅ γέγονεν.                                                  Ἐν αὐτῷ  ζωὴ  ἦν , καὶ  ἡ ζωή ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.                                                                    Καὶ τὸ φῶς  ἐν τῇ σκοτίᾳ  φαίνει, καὶ ἡ  σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.                                                                                                                                                                                                                        Ἐγένετο  ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρά Θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης ·                                                οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν , ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ  φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ.          Οὐκ  ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.                                                              Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.                                  Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.                                  Εἰς τὰ  ἴδια ἦλθε , καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον .                                                                          Ὅσοι δὲ  ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ,                                              τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,                                                                                                      οἵ οὐκ ἐξ αἱμάτων , οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ανδρός,                                      ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγγενήθησαν .                                                                                                                      Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν , καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ ,                        δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας .                                                          Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων · οὗτος ἦν ὅν εἶπον,                                                  ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.                                                    Καί ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν , καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ·                                    ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη , ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.                        Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε · ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὤν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός,ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.   ______________________________________________________________________________     (Μετάφραση από ελληνιστική κοινή  σε νεοελληνική κοινή ).  ________________________________________________________________________________ Στην αρχή  είναι   ο Λόγος, και ο Λόγος είναι  προς τον Θεό , και ο Θεός είναι  ο Λόγος .                  Αυτός είναι σε αρχή με τον Θεό  .                                                                                                          Τα πάντα απ' αυτόν γεννήθηκαν  και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα απ' όλα  όσα δημιουργήθηκαν.      Σε αυτόν είναι   η ζωή , και η ζωή είναι  το φως των ανθρώπων.                                                            Καί το φως το σκότος  φωτίζει , και το σκότος  δεν μπόρεσε  αυτό  να  κρύψει  .                                                                                                                                                                                                      Γεννήθηκε  άνθρωπος απεσταλμένος του Θεού , το όνομα του Ιωάννης · (Ο Βαπτιστής)                    αυτός ήλθε σε  μαρτυρία , γιά να μαρτυρήσει περί του φωτός , για να πιστέψουν όλοι  δι' αυτού .      Δεν ήταν  εκείνος το φως , αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός .                                                    Το φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο .                                              Στον κόσμο είναι , και ο κόσμος απ' αυτό  δημιουργήθηκε  , αλλ' ο κόσμος  δεν τον γνώριζε .            Στα δημιουργήματά  του ήλθε και οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν .  _____________________________________________________________________________      Σε όσους τον εδέχθηκαν , έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού,                                                  τους πιστεύοντες στο όνομα αυτού ,                                                                                                  αυτοί δεν προέρχονταν  εξ'  αίματος , και  σαρκικής, και ανδρικής  θελήσεως ,                                    αλλ' από τον Θεό  γεννήθηκαν.                                                                                                              Καί ο λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε σ' εμάς , και είδαμε την δόξα αυτού ,                                  δόξα ως μονογενής  υιός   του πατρός , ολοκλήρου  χάριτος και αληθείας .                                  Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναζε λέγοντας · αυτός είναι για τον οποίον είπα ,                          ο ερχόμενος πίσω μου ήταν μπροστά μου , διότι είναι πρώτος  από 'μένα   .                                         Καί απ' την πληρότητα αυτού όλοι έχουμε  λάβει, και χάρη από την χάρη ·                                             ο νόμος εδόθη διά του  Μωυσέως ,  η χάρις και η αλήθεια παρουσιάσθηκε  διά του Ιησού Χριστοῦ.   Τον Θεό ουδείς είδε  ποτέ , ο μοναδικός  υιός που είναι γένος  του πατρός ,  εκείνος τον εξήγησε  .                                                                                                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου