Ἀρχική Σελίδα

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ευαγγέλιον Μάρκου , κεφ. ιε' .

Ὁ δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς · τί γὰρ ἐποίησε κακόν ; οἱ δὲ περισσοτέρως έκραξαν · σταύρωσον αὐτόν. Ὁ δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανόν ποιῆσαι , ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκε τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῆ. _________________________________________________________________________________Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς , ὅ ἐστι πραιτώριον , καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν· καὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν αύτῷ πλέξαντες άκάνθινον στέφανον , καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτὸν. Χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων · καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ , καὶ ἐνἐπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ . Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν  τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια , καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. _________________________________________________________________________________Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον , ἐρχόμενον ἀπ' ἀγροῦ , τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ . Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ τόπον , ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος . Καὶ ἐδίδουν  αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον· ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. Καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ' αὐτὰ τίς τί ἄρῃ.Ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτὸν. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ  ἐπιγεγραμμένη· ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων . Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα· καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου