Ἀρχική Σελίδα

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Μεγάλη Τετάρτη .

Ἐν ᾖ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀλειψάσης τον Κύριον μύρῳ πόρνης γυναικός ,ὡς οἱ Πατέρες ἐθέσπισαν ,ὅτι πρό τοῦ σωτηρίου πάθους μικρόν τοῦτον γέγονεν. _________________________________________________________________________________«Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ , κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθε  γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς , καὶ συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς ... Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄφετε αὐτήν· τί αὐτῇ κόπους παρέχετε ; Καλὸν ἔργον εἰργάσατο ἐν ἐμοί . Πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν , καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι · ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε . Ὁ ἔσχεν  αὔτη ἐποίησε · προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν...».  Κατά Μάρκον ΙΔ' . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου