Ἀρχική Σελίδα

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Μεγάλη Δευτέρα .

Μεγάλη Δευτέρα . Ἐν ἦ μνείαν ποιούμεθα Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου , διά τήν ἀκαρπίαν αὐτῆς , καταρασθείσης και ξηρανθείσης συκῆς . _________________________________________________________________________________(Εὐαγγέλιον Κατά Μάρκον ΙΑ'  . _________________________________________________________________________________Καὶ εἰσῆλθεν  εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς καὶ εἰς τὸ ἱερὸν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας , ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπό Βηθανίας ἐπείνασε· καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα , ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ  ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.   _________________________________________________________________________________Σημαντική ερμηνεία αυτής από τον  τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή.                                                                                                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου