Ἀρχική Σελίδα

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς» (από συναυλία στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης)

                                                                                                                                                                                                                   Το δοξαστικόν Ιδιόμελον του μεγάλου εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής .                                                                                                                                                                                                         Ἦχος πλ. α΄ _________________________________________________________________________________Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς,ὥσπερ ἱμάτιον , καθελὼν Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ξύλου σὺν Νικοδήμῳ           καὶ θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών , ὀδυρόμενος ἔλεγεν·   Οἴμοι! γλυκύτατε Ἰησοῦ , ὅν πρὸ μικροῦ ὁ Ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος,                  ζόφον περιεβάλετο, καὶ ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο , καὶ διερρήγνυτο ναοῦ τὸ  καταπέτασμα ·               ἀλλ' ἰδοὺ νῦν βλέπω σε , δι' ἐμὲ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον . Πῶς σε κηδεύσω Θεέ μου ;                 ἤ πῶς σινδόσιν εἱλήσω ; ποίαις χερσὶ δὲ προσψαύσω τὸ σὸν ἀκήρατον σῶμα ;                                     ἤ ποία ᾄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον ;                                                                                   Μεγαλύνω τὰ Πάθη σου , ὑμνολογῶ καὶ τὴν ταφήν σου , σὺν τῆ Ἀναστάσει κραυγάζων ·                   Κύριε, δόξα σοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Από συναυλία του Πέτρου Γαϊτάνου και της χορωδίας Ηδύμελον στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης 2001      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου